El club ja està federat. Així és que ja podeu federar-se per a la temporada del 2008.

Feu una transferència a cónter de la Federació de Triatló:

2077-0705-67-3101057178

Doneu-li el resguardo junt al DNI a Amparo Ródenas.

El preu serà de 48 eur per als naixcuts/des entre el 1989-1991. Per als demés, 58 eur.

Adéu,

Maite